مشخصاتی که در این فرم تکمیل می شود محرمانه خواهد بود و به هیچ وجه در اختیار مسئولین استانی و مراکز/واحدها قرار نمی گیرد.
در صورتی که دانشجو نیستید یا تمایل به ثبت مشخصات فردی خود ندارید از گزینه انتقادات و پیشنهادات استفاده نمایید.
فرم ثبت نظر، انتقاد ، پیشنهاد و دریافت پاسخ

لطفا موارد ستاره دار را تکمیل نمایید.
نام  
نام خانوادگی  
شماره دانشجویی*  
شماره تلفن  
استان*  
مرکز/واحد*  
رشته*  
درس*  
نوع انتقاد
متن*  
آدرس ایمیل*  
کد امنیتی  
فرم ثبت نظر، انتقاد و پیشنهاد

لطفا موارد ستاره دار را تکمیل نمایید.
نوع ارتباط با دانشگاه  
استان*  
مرکز/واحد*  
رشته*  
درس*  
نوع انتقاد
متن*  
کد امنیتی